Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, beleid en afspraken voor:

professionelen | particulieren | deze website | privacy & cookies | gdpr

ALGEMENE AANKOOP-, VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN PROFESSIONELEN

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· “AVG of GDPR”: EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

· “Diensten”: alle werkzaamheden die Webservice Aerts voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met de levering van Producten in het kader van een Overeenkomst.

· “Down-Time”: Tijd dat Online-Services onbeschikbaar zijn.

· “Offerte”: het door Webservice Aerts opgesteld order- of bestelformulier, of voorstel tot Overeenkomst, dat door de Opdrachtgever wordt getekend of bevestigd via e-mail en op grond waarvan de bestelling van Producten en/of Diensten gebeurt.

· “Opdrachtgever of Klant”: iedere rechtspersoon met wie Webservice Aerts een Overeenkomst sluit, dan wel nog in onderhandeling is met betrekking tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten.

· “Overeenkomst of Contract”: iedere Overeenkomst die tussen Webservice Aerts en Opdrachtgever tot stand komt, elke ”Change Request” of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst.

· “Overmacht”: Elke omstandigheid buiten de redelijke controle van een partij die die partij verhindert om haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, met inbegrip van brand, overstroming, aardbevingen of andere natuurrampen, oorlogs- of terreurdaden, rellen, bevelen van de autoriteiten , overheidsingrijpen, slechte financiële of economische situatie van een partij als gevolg van een pandemie, gedeeltelijke immobilisatie of onderbreking van haar systemen door hackers of virussen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van internet, en het falen van een derde partij betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst die geen onderaannemer is van de Leverancier (bv. Microsoft, Telenet, …)

· “Partij”: Opdrachtgever of Webservice Aerts

· “Producten”: alle hardware, apparatuur, goederen, onderdelen, materialen van derde partijen die Webservice Aerts levert in het kader van een Dienst of die Opdrachtgever aankoopt bij Webservice Aerts.

· “Resources”: de middelen die aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in het kader van de Overeenkomst zoals weergegeven in de ondertekende Offerte, eventueel aangevuld met Change Request(s).

· “aerts.eu” : Webservice Aerts, Graaf Cornetstraat 62 te 1981 Hofstade (Zemst) ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0515916571.

· “Webverkopen”: verkopen via e-commerce platformen zoals aerts.eu, golfandmore.be waarbij de Opdrachtgever online zelf opdrachten geeft of bestellingen plaatst

· “Wijzigingsverzoek of Change Request”: Het verzoek van een partij om de Prestaties en / of Diensten te wijzigen, uiteengezet in een “Overzicht van werkzaamheden, Statement of Work of SOW, via e-mail gedocumenteerd.

2. TOEPASSINGSGEBIED

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Webservice Aerts, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Webservice Aerts en anderzijds de Opdrachtgever, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2. Per afzonderlijk product, of per afzonderlijke dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met product- of dienstspecifieke bepalingen alsook contractvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de product- of dienstspecifieke overeenkomst primeren de bijzondere voorwaarden op de Algemene Voorwaarden.

3. Ingeval de Opdrachtgever voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten van Webservice Aerts, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever nalaat om dit voorafgaandelijk te melden zal deze onherroepelijk worden beschouwd als zijnde een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, ongeacht het al dan niet gebruiken van een BTW-nummer.

4. Alle aanbiedingen en offertes van Webservice Aerts, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Webservice Aerts niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte. 

5. Een bestelling/opdracht van de Opdrachtgever is slechts contractueel bindend voor Webservice Aerts indien Webservice Aerts de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Opdrachtgever maakt elke bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding ervan door Webservice Aerts. Het aanwenden en/of bewaren door de Opdrachtgever van om het even welk product dan wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Opdrachtgever, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Opdrachtgever, als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

6. Partijen erkennen dat de uitvoering van een Overeenkomst zal afhangen van hun medewerking ze daarom alle informatie moeten verstrekken die redelijkerwijs van hem gevraagd wordt. Het niet verlenen van deze medewerking en informatie zal een invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen onderling duidelijk afspreken wie er voor elke partij zal optreden als contactpersoon. Partijen verbinden zich ertoe om er voor te zorgen dat de contactinformatie die zij verstrekken steeds up do date is. Indien er wijzigingen plaatsvinden aan deze informatie zijn partijen verplicht om dit zo snel mogelijk mee te delen.

3. DUUR

1. Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waaraan de duur één (1) jaar geldt.

2. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de desbetreffende periode op voorwaarde dat geen derde partij betrokken is waarbij een afwijkende opzegtermijn van toepassing is. 

3. Voordomeinnamen zal u 90, 60, 30, 7 en 1 dag(en) voor de vervaldatum een e-mail ontvangen om de verlenging al dan niet te bevestigen. Mee geassocieerde diensten zoals website hosting, e-mail worden mee verlengd bij verlenging.

4. Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever wijzigingen aan de afgesproken volumes (van Diensten) plaatsvinden of de volumes (van Diensten) dermate wijzigen of de afgesproken volumes (van Diensten) niet worden gehaald zodat de uitvoering van Overeenkomst onrendabel wordt voor Webservice Aerts, dan heeft Webservice Aerts het recht de overeenkomst aan te passen of eenzijdig te beëindigen, zonder schadeloosstelling en met inachtname van een opzegtermijn van (6) zes maanden.

4. SPECIFICATIES/PERSONEEL

1. Webservice Aerts behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties of de vooropgestelde dienstverlening, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten/diensten of economische voorwaarden. Webservice Aerts waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product of de geleverde dienst.

2. Webservice Aerts behoudt zich het recht te bepalen welke medewerkers worden toegewezen aan een opdracht, alsook om deze medewerkers te vervangen gedurende de opdracht. In overeenstemming met Artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Opdrachtgever, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van Webservice Aerts en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van Webservice Aerts uit te oefenen.

5. PRIJZEN EN TARIEVEN

1. Bij Overeenkomsten langer dan één (1) jaar gelden de prijzen van Webservice Aerts voor maximaal één (1) kalenderjaar. Voor alle Overeenkomsten geldt dat de prijzen jaarlijks op 1 januari mogen aangepast worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976 in functie van parameters die de onderliggende reële kosten vertegenwoordigen, waaronder doch niet beperkt tot de loonevolutie.

2. Webservice Aerts behoudt zich het recht om de tarieven van haar producten en diensten aan te passen. Wanneer de levering van alle Producten en/of diensten niet plaatsvindt op het moment van sluiten van de Overeenkomst, kan de aangegeven prijs door Webservice Aerts worden gewijzigd indien één of meer van de samengestelde kostprijselementen wijzigen, bijvoorbeeld in geval van een prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier. Indien de prijs hierdoor met 20% of meer stijgt, kan de Opdrachtgever het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die Producten, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moeten worden geleverd. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de Opdrachtgever niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

3. In het geval dat een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden (zoals maar niet beperkt tot koerswijzigingen, schaarste op de markt enzovoort) tot gevolg heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst voor Webservice Aerts een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen heronderhandelen om samen een billijke wijziging van de Overeenkomst overeen te komen.

4. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering, zal Webservice Aerts het volledige bedrag van de reeds gemaakte kosten in het kader van de geannuleerde opdracht in rekening brengen, met een minimum van 25% van de totale orderwaarde van de geannuleerde opdracht.

6. LEVERING

1. De door Webservice Aerts vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden Webservice Aerts niet. Alle tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door Webservice Aerts worden voorzien, zijn opgesteld in kader van veronderstellingen die Webservice Aerts hiervoor in aanmerking neemt. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de Overeenkomst. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een indicatieve benadering.

2. In geval van levering van Producten dient de Opdrachtgever bij ontvangst-name onmiddellijk alle afwijkingen (in min of in meer) met betrekking tot het juiste aantal colli’s en het bestaan van transportschade te vermelden op de bestellijst van de transporteur. Door aftekening van de bestellijst zonder bijkomende vermeldingen bevestigt de Opdrachtgever zijn akkoord met de in ontvangst-name van het juiste aantal colli’s en het ontbreken van transportschade. Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco. Een manco valt enkel ten laste van Webservice Aerts op voorwaarde dat de Opdrachtgever op de bestellijst van de transporteur melding maakt van het ontbreken van een doos of transportverpakking. Klachten omtrent de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk (e-mail) binnen de 24 u na levering gemeld worden waarna Webservice Aerts de klacht zal onderzoeken. In geval van ongegronde klacht behoudt Webservice Aerts zich het recht voor nalevering / vervanging te weigeren. Alle geleverde Producten dienen bij de aanbieding door de transporteur in ontvangst genomen te worden

3. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de Producten en/of diensten worden geleverd zijn ten laste van de Opdrachtgever, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door Webservice Aerts als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.

4. In het geval van verzending aan de Opdrachtgever, bijvoorbeeld bij Webverkopen, zal de Opdrachtgever, de verzendingskosten aan Webservice Aerts verschuldigd zijn indien het bedrag van de aangekochte producten en diensten lager is dan € 50, excl BTW.

5. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

7. GEBRUIKSRECHTEN EN LICENTIES

1. Het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door Webservice Aerts ontwikkelde toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie- en op het wettelijk onderhoud van de toepassing. Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zal een afzonderlijke regeling worden uitgewerkt. De kosten voor dergelijke aanpassingen kunnen doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.

2. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen.

3. In het kader van de Life Cycle Management van bepaalde oplossingen zoals specifieke softwareapplicaties behoudt Webservice Aerts het recht om de support ervan na verloop van tijd, stop te zetten.

4. De Opdrachtgever zal steeds melding krijgen indien de support van een oplossing, waar hij gebruik van maakt, wordt stopgezet. Hierbij zal Webservice Aerts een redelijke opzegtermijn respecteren.

8. SPECIFIEKE VOORWAARDEN M.B.T HOSTING (WEB & E-MAIL)

8.1 Websites

Niet toegestane websites: Websites die pornografisch materiaal bevatten, of louter bestaan uit links naar deze sites. Websites die illegaal verkregen informatie bevatten, of informatie die copyright protected is. Websites met illegale software. Websites die racistisch of fascistisch materiaal bevatten, lasterende taal tegen een een groep of individu. De Klant erkent dat de provider niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende websites geplaatste informatie te controleren. De Klant is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van hyperlinks naar andere sites. In geval van twijfel zal de provider beslissen de site wel/niet toe te laten op hun server. Wanneer gebruikers toch een van de bovengenoemde sites on-line plaatsen, zullen deze verwittigd worden door de provider, en zo de kans krijgen de site aan te passen. Na niet gehoor geven van de verwittigingen, zal de provider het contract beëindigen zonder teruggave van de gemaakte kosten.

8.2 E-mail gebruik

Het is de Klant verboden e-mail berichten te zenden naar personen die deze niet wensen te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om de antwoorden van grote aantallen ongevraagde e-mailberichten, van welke aard dan ook, te verzenden of te ontvangen, of om dezelfde of gelijkaardige berichten naar grote aantallen nieuwsgroepen te zenden (ook “spamming” genoemd). Het is eveneens verboden elektronische post of Usenet nieuws te gebruiken op een wijze die duidelijk storend is (zoals “mail bombing”). Mailrelays op de site van de Klant dienen met alle mogelijke middelen beveiligd te zijn tegen spamming en spammers. De Klant mag geen kettingbrieven, noch kwaadaardige e-mails, doorzenden of verspreiden. Deze regels zijn van toepassing op elk distributiemedium dat gebaseerd is op Internet en tevens op elke applicatie die gebruik maakt van het Internet (bijv. Usenet nieuws, faxachtige documenten via het Internet). Het is de Klant verboden om header-informatie te vervalsen. Het is de Klant niet toegestaan om mail te vragen op een ander adres dan op dat van de Klant, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft van de eigenaar van het desbetreffende adres. Gebruikers die onze servers volgens een van de volgende misbruiken, zullen direkt geweerd worden van de email-server. Na overleg met Webservice kunnen zij weer over hun email-account beschikken. Bij herhaaldelijke overtredingen zal het email-account definitief beëindigd worden, zonder teruggave van de gemaakte kosten.

8.3 FTP Accounts

Webservice Aerts behoudt het recht om een account te weigeren/beëindigen om wat voor reden dan ook. Elk account word voorafgegaan door een proefperiode, deze begint op de datum dat u uw FTP-login + paswoord krijgt, en loopt tot het einde van de volgende maand. Een account is steeds voor 1 jaar en word elk jaar na bevestiging van de klant verlengd.

8.4 Data op webservers

Webservice Aerts is niet aansprakelijk voor de gemaakt kosten/schade veroorzaakt door de hard-software op de servers. Webservice Aerts is niet verantwoordelijk voor het up-to-date en compleet bijhouden van backup-files, tenzij een specifiek contract werd afgesloten. Webservice Aerts is niet verantwoordelijk voor de content op de sites van hun klanten. Geschillen tussen de Webservice Aerts en zijn klanten zullen enkel onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Mechelen

8.5 Domeinnamen

De belangrijkste voorwaarden voor het registreren van een domeinnaam: Uw emailadres dient te werken. Uw contact gegevens dienen te kloppen. De domeinnaam schendt geen rechten van derden of doet op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden. De domeinnaam is niet geregistreerd met een onwettig doel. De domeinnaam wordt niet gebruikt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie. De domeinnaam is niet strijdig met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).

9. BETALING

1. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij er op de factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

2. Facturen zullen standaard steeds elektronisch aangeleverd worden via het door de Opdrachtgever gekozen afleverplatform. Indien de Opdrachtgever zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit enkel mits uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan sales@aerts.eu.

3. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van acht (8) weekdagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan Webservice Aerts worden betaald met inbegrip van de lager vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.

4. Elke factuur die niet schriftelijk aangetekend geprotesteerd wordt binnen de 5 werkdagen na ontvangst wordt als aanvaard beschouwd. Bij aanvaarding heeft men ook kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden op https://aerts.eu/algemene-voorwaarden/

. Artikel 5 van deze voorwaarden licht onder meer toe dat elke factuur die onbetaald blijft wordt van rechtswege volgens art.1139 van het Burgerlijk wetboek en zonder voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidintrest ten belope van 1,5% per maand tot de volledige betaling. Bij niet betaling van de factuur zal bovendien, als schadeloosstelling voor de buitenrechtelijke inningskosten, het bedrag van de hoofdsom forfaitair met 15% worden verhoogd. Daarbovenop komen alle kosten dewelke voortvloeien uit de wanbetaling ten laste van de klant. Aerts Webservice behoudt zicht het recht tot verwijderen van de domeinnaam op het internet en modificatie van de webruimte bij ingebreke blijven van de betaling. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de rechtbank van Mechelen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze verkoopsvoorwaarden. Van deze rechtbankclausule kan slechts afgeweken worden met schriftelijke toestemming van Aerts Webservice. Op grond van Artikel 4 van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht tot inzage en correctie van de door Aerts Webservice beschikbare gegevens. (art 4. par 1.5) en om aanvullende inlichtingen te bekomen bij het openbaar Register bedoeld in art. 18 van deze wet.

5. Betaling van facturen mag niet afhankelijk worden gemaakt van de inwerkingstelling van de geleverde producten.

6. Indien Diensten worden opgeschort vanwege laattijdige betaling zal Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding in hoofde van Webservice Aerts. Opdrachtgever zal Webservice Aerts in dit geval ook vrijwaren voor enige vordering van derde partijen ten gevolge van deze opschorting.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van de geleverde Producten gaat slechts over op de Opdrachtgever, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Webservice Aerts heeft voldaan. De eigendomsoverdracht zal dan ook pas plaatsvinden na betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde Producten te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM M.B.T. SOFTWARE

1. In het kader van de levering van softwaretoepassingen (zoals web applicaties of functionaliteit) kan Webservice Aerts drie vormen van software leveren:

·software die eigendom is van derden

· Standaardsoftware die eigendom is van Webservice Aerts

· Software op maat die door Webservice Aerts voor de Opdrachtgever wordt ontwikkeld.

2. De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, die door Webservice Aerts worden bekend gemaakt aan de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van Webservice Aerts of de derde-leverancier. De Opdrachtgever garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Webservice Aerts werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en vrijwaart Webservice Aerts tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden. De Opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door Webservice Aerts worden ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, eigendom zijn van Webservice Aerts of van derde-leveranciers en haar eigendom blijft. De Opdrachtgever krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Opdrachtgever heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken zelfs niet indien hij over de broncode beschikt. De Opdrachtgever zal de software enkel gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van Webservice Aerts Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

4. Ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Opdrachtgever van de derde-leverancier wordt aangekocht dan wel door Webservice Aerts wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en andere contactuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier oplegt. Webservice Aerts zal in dit verband geen aanvullende verplichtingen accepteren. De Opdrachtgever dient zelf tijdig kennis te nemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Bijzondere Overeenkomst, zijn in een licentieprijs geen leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de software gerelateerde diensten inbegrepen. Indien Webservice Aerts krachtens een Bijzondere Overeenkomst software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd.

12. VERBREKING

1. In het geval dat de Overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de Opdrachtgever, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan Webservice Aerts gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond. Dit niet tegenstaande het recht van Webservice Aerts om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de product specifieke Overeenkomst.

2. Partijen kunnen de Overeenkomst na ingebrekestelling en mits redelijke opzeggingstermijn verbreken indien:

· de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard

· de andere partij onder voorlopig bewind wordt gesteld

· door derden beslag wordt gelegd op Producten

3. Webservice Aerts zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Opdrachtgever op te schorten en/of de lopende Overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen en schadevergoeding te vragen.

4. Partijen zullen in geval van Overmacht, het recht hebben om hun verbintenissen tijdelijk op te schorten.

13. AANVAARDING EN GARANTIE

1. Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze schriftelijk gebeurt binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtgever.

2. Elke waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van Producten beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar, zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast gevorderd worden.

3. Verbruiksproducten zoals, batterijen, inktpatronen/toners zijn uitgesloten van waarborg.

4. Alle Producten geleverd door Webservice Aerts zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de Producten, in geval van niet werking, worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze Producten dienen steeds door de koper in de originele verpakking, en samen met de originele aankoopbewijzen, te worden teruggezonden. Blijken de Producten na controle door de fabrikant niet defect te zijn zal de Opdrachtgever de door Webservice Aerts gemaakte kosten moeten vergoeden.

5. Diensten worden geacht aanvaard te zijn indien de opgeleverde diensten niet worden betwist binnen een periode van vijf (5) werkdagen. Deze bepaling is van toepassing, tenzij de dienst specifieke Overeenkomst een ander aanvaardingsmechanisme hanteert.

6. Softwareoplossingen waarvan het IP eigendom is van Webservice Aerts hebben de volgende garantievoorwaarden: Webservice Aerts besteedt gepaste zorg aan de ontwikkeling van de software, met dien verstande dat software bestemd is voor de toepassing door meerdere gebruikers en daardoor een algemeen karakter heeft. Webservice Aerts garandeert dat de software met normale professionele zorg op een diligente en competente wijze wordt geleverd, en dat de software in overeenstemming met de documentatie zal functioneren. Het binnen redelijke en commercieel haalbare grenzen corrigeren van elke niet-overeenstemming met deze garantie, is de enige verplichting van Webservice Aerts op voorwaarde dat de Opdrachtgever Webservice Aerts op voldoende duidelijke en schriftelijke wijze, voorzien van alle nodige schermafbeeldingen, op de hoogte brengt binnen dertig (30) dagen nadat de software geleverd wordt of binnen dertig (30) dagen na succesvolle beëindiging van de aanvaardings- testen, indien toepasselijk. Deze garantie is niet toepasselijk ingeval van foutief gebruik van de software of ongeoorloofde modificaties, noch andere oorzaken welke een vreemde oorzaak uitmaken voor Webservice Aerts. Webservice Aerts garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden en die niet verkocht worden door Webservice Aerts, noch hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake wordt gegeven.

7. De volgende zaken vallen nooit onder de garantie. De tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde zoals o.m.:

· verkeerd of abnormaal gebruik of bediening, nalatigheid van de Opdrachtgever, defecten aan de elektronische installatie, overspanning, niet nakomen door de Opdrachtgever van lokaalspecificaties;

· elk onderhoud, iedere aanpassing door personen daartoe niet door Webservice Aerts vooraf schriftelijk gemachtigd;

· onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;

· elke terugzending van Producten aan ons adres zonder onze schriftelijke toestemming;

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

14. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een correcte onderlinge samenwerking. De Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Webservice Aerts gewenste medewerking verlenen.

2. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Webservice Aerts mogelijk te maken, zal de Opdrachtgever steeds tijdig alle in redelijkheid door Webservice Aerts te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Webservice Aerts verstrekte informatie. De Opdrachtgever zal Webservice Aerts informatie verschaffen waarvan zij weten, of waarvan zij behoorden te weten, dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Webservice Aerts

3. De Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door Webservice Aerts te leveren Producten en/of Diensten

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VRIJWARING

1. Indien één der Partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere Partij hem deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn van minstens dertig (30) dagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de wanprestatie te bevatten zodat de wederpartij in staat is adequaat te reageren.

2. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden c.q. te lijden schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat schadelijdende Partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Partij die tekortschiet, meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

3. Webservice Aerts zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Webservice Aerts, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Opdrachtgever of door derden.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van Webservice Aerts middelenverbintenissen. De Opdrachtgever staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Webservice Aerts kan bij de uitvoering van de diensten slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout.

5. In geen geval zal Webservice Aerts aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, hardware of software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Opdrachtgever.

6. De aansprakelijkheid van Webservice Aerts met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Webservice Aerts beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van Webservice Aerts. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Opdrachtgever heeft betaald voor de onder de relevante Overeenkomst verkochte diensten, gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade onder enige Overeenkomst meer bedragen dan EUR 50,000.

7. De Opdrachtgever verklaart door Webservice Aerts volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen Webservice Aerts terzake.

8. Bij installaties of prestaties door Webservice Aerts i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan Webservice Aerts in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de verbinding, voor de gevolgen van het gebruik van deze connecties, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, noch voor de inhoud van de website(s) van de Opdrachtgever, noch de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering.

9. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op Webservice Aerts verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

10.Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken die stellen dat diensten en/of applicaties inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden

16. CONFIDENTIALITEIT

1. In het kader van de dienstverlening zullen de partijen in contact komen met vertrouwelijke informatie van elkaar. Partijen zijn dan ook verplicht om strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen door middel van de uitvoering van de Overeenkomst, dit zowel gedurende de uitvoering van de Overeenkomst als na de beëindiging van de Overeenkomst.

2. Partijen garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze confidentialiteitsverplichting door iedereen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

3. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie:

· die onderdeel is van het publieke domein of de literatuur, anders dan wegens verzuim van de andere partij;

· die ontvangen is van een bonafide onafhankelijke derde op wie ten aanzien van dergelijke informatie geen verplicht tot geheimhouding rust.

17. RECONSTRUCTIE VAN GEGEVENS EN PROGRAMMA’S EN GEGEVENSBESCHERMING

1. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Opdrachtgever dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopieën van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken.

2. Inzake diefstal encryptie of verlies van data is de verantwoordelijkheid van Webservice Aerts beperkt tot het installeren van beveiligingstechnologie indien de Opdrachtgever deze bij Webservice Aerts bestelt. Webservice Aerts kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden in het systeem van de Opdrachtgever.

3.  In die gevallen waar de Overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens omvat en Webservice Aerts zal optreden als verwerker, zal volgende verwerkingsovereenkomst van toepassing zijn https://aerts.eu/algemene-voorwaarden/

18. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten tussen Webservice Aerts en de Opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Geschillen tussen Partijen, die niet binnen vijf (5) Werkdagen worden geschikt, zullen onverwijld aan het management van beide Partijen worden voorgelegd teneinde een beslissing van het management te verkrijgen. Geschillen die niet binnen vijftien (15) Werkdagen door het management zijn beslecht, zullen op verzoek van de meest gerede Partij worden beslecht door bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

3. In spoedeisende zaken heeft elke Partij steeds het recht bij de rechtbank te Mechelen een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.

19 . OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen alsdan, zo nodig in gezamenlijk overleg, zo veel mogelijk als toelaatbaar is, in de geest van de bedoeling van de ongeldige of niet verbindende artikelen de Overeenkomst nakomen. Voorts zullen Partijen alsdan in gezamenlijk overleg de Overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.

2. De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt.

3. Webservice Aerts houdt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijden te veranderen. Het is dan ook aan de Opdrachtgever om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

ALGEMENE AAN- EN VERKOOPSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Webservice Aerts aan de consument, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Webservice Aerts als contractspartij en anderzijds de consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene aan- en verkoopvoorwaarden consumenten.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van Webservice Aerts, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Webservice Aerts niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

Webservice Aerts behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. Webservice Aerts waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van Webservice Aerts zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. Webservice Aerts behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door Webservice Aerts contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen. In dit laatste geval heeft de klant het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn aan Webservice Aerts.

5. LEVERING

· De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Hofstade, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van Webservice Aerts verlaten.

· Indien Webservice Aerts de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook – uitgezonderd overmacht -, niet kan nakomen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.

6. WAARBORG

· Voor de verkopen aan consumenten, verwijst Webservice Aerts naar de toepasselijke wettelijke waarborg (zie https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/garantie)

· Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan Webservice Aerts worden tegengesteld.

· Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.

· De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg.

· Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.

7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Webservice Aerts zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door Webservice Aerts afzonderlijk gefactureerd worden.

8. BETALING

· Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

· De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.

· Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van €50.

· Webservice Aerts zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Webservice Aerts heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

10. KLACHTEN

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

· Webservice Aerts zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van Webservice Aerts, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.

· In geen geval zal Webservice Aerts aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.

· De aansprakelijkheid van Webservice Aerts met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Webservice Aerts beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van Webservice Aerts. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.

· Webservice Aerts is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.

· Bij installaties of prestaties door Webservice Aerts i.v.m. internet, kan Webservice Aerts in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

· Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op Webservice Aerts verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

13. HERROEPINGSTERMIJN BIJ INTERNETBESTELLINGEN

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (vb toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen).

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan sales@aerts.eu.

15. SPECIFIEKE VOORWAARDEN M.B.T HOSTING (WEB & E-MAIL)

15.1 Websites

Niet toegestane websites: Websites die pornografisch materiaal bevatten, of louter bestaan uit links naar deze sites. Websites die illegaal verkregen informatie bevatten, of informatie die copyright protected is. Websites met illegale software. Websites die racistisch of fascistisch materiaal bevatten, lasterende taal tegen een een groep of individu. De Klant erkent dat de provider niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende websites geplaatste informatie te controleren. De Klant is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van hyperlinks naar andere sites. In geval van twijfel zal de provider beslissen de site wel/niet toe te laten op hun server. Wanneer gebruikers toch een van de bovengenoemde sites on-line plaatsen, zullen deze verwittigd worden door de provider, en zo de kans krijgen de site aan te passen. Na niet gehoor geven van de verwittigingen, zal de provider het contract beëindigen zonder teruggave van de gemaakte kosten.

15.2 E-mail gebruik

Het is de Klant verboden e-mail berichten te zenden naar personen die deze niet wensen te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om de antwoorden van grote aantallen ongevraagde e-mailberichten, van welke aard dan ook, te verzenden of te ontvangen, of om dezelfde of gelijkaardige berichten naar grote aantallen nieuwsgroepen te zenden (ook “spamming” genoemd). Het is eveneens verboden elektronische post of Usenet nieuws te gebruiken op een wijze die duidelijk storend is (zoals “mail bombing”). Mailrelays op de site van de Klant dienen met alle mogelijke middelen beveiligd te zijn tegen spamming en spammers. De Klant mag geen kettingbrieven, noch kwaadaardige e-mails, doorzenden of verspreiden. Deze regels zijn van toepassing op elk distributiemedium dat gebaseerd is op Internet en tevens op elke applicatie die gebruik maakt van het Internet (bijv. Usenet nieuws, faxachtige documenten via het Internet). Het is de Klant verboden om header-informatie te vervalsen. Het is de Klant niet toegestaan om mail te vragen op een ander adres dan op dat van de Klant, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft van de eigenaar van het desbetreffende adres. Gebruikers die onze servers volgens een van de volgende misbruiken, zullen direkt geweerd worden van de email-server. Na overleg met Webservice kunnen zij weer over hun email-account beschikken. Bij herhaaldelijke overtredingen zal het email-account definitief beëindigd worden, zonder teruggave van de gemaakte kosten.

15.3 FTP Accounts

Webservice Aerts behoudt het recht om een account te weigeren/beëindigen om wat voor reden dan ook. Elk account word voorafgegaan door een proefperiode, deze begint op de datum dat u uw FTP-login + paswoord krijgt, en loopt tot het einde van de volgende maand. Een account is steeds voor 1 jaar en word elk jaar na bevestiging van de klant verlengd.

15.4 Data op webservers

Webservice Aerts is niet aansprakelijk voor de gemaakt kosten/schade veroorzaakt door de hard-software op de servers. Webservice Aerts is niet verantwoordelijk voor het up-to-date en compleet bijhouden van backup-files, tenzij een specifiek contract werd afgesloten. Webservice Aerts is niet verantwoordelijk voor de content op de sites van hun klanten. Geschillen tussen de Webservice Aerts en zijn klanten zullen enkel onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Mechelen

15.5 Domeinnamen

De belangrijkste voorwaarden voor het registreren van een domeinnaam: Uw emailadres dient te werken. Uw contact gegevens dienen te kloppen. De domeinnaam schendt geen rechten van derden of doet op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden. De domeinnaam is niet geregistreerd met een onwettig doel. De domeinnaam wordt niet gebruikt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie. De domeinnaam is niet strijdig met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).

16.BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

· Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Webservice Aerts en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

· Van de geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen Webservice Aerts en de klant kunnen enkel die rechtbanken kennis nemen die worden aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van www.aerts.eu blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

www.aerts.eu tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan www.aerts.eu niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

· De juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op www.aerts.eu, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;

· De goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door www.aerts.eu of van haar content providers;

· De eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website www.aerts.eu of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Webservice Aerts niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via www.aerts.eu of haar content providers;

· De storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van www.aerts.eu en in deze van haar content providers;

· De inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op www.aerts.eu of haar content providers. Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe www.aerts.eu kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website www.aerts.eu niet te gebruiken.

2. HYPERLINKS

www.aerts.eu biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan www.aerts.eu. www.aerts.eu kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

3. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website www.aerts.eu verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

· Alle intellectuele rechten, zowel deze van Webservice Aerts Automation als deze van derden, te respecteren;

· Alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;

· Zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;

· Geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;

· Geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;

· Geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;

· Zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van www.aerts.eu of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;

· Geen nationale of internationale wetten te schenden.

4. BEPERKING VAN DE TOEGANG

Webservice Aerts behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte www.aerts.eu -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

5. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

www.aerts.eu behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

6. CONTACT

U kan ons contacteren op info@aerts.eu.

7. PRIVACY

Webservice Aerts hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en Webservice Aerts zelf. Daarom is www.aerts.eu conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Webservice Aerts de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. www.aerts.eu verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

· Het bezorgen van de nieuwsbrief van www.aerts.eu;

· Promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan info@aerts.eu;

· De eventuele verwezenlijking van marktstudies;

· Extern gebruik van de gegevens: www.aerts.eu kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door www.aerts.eu zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die www.aerts.eu u zal bezorgen;

· De verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de website www.aerts.eu , profielanalyse van de gebruikers van www.aerts.eu voor een betere afstemming van de website www.aerts.eu op haar bezoekers;

· Het gebruik van ‘cookies’: miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. www.aerts.eu kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser.

Elke gebruiker waarvan Webservice Aerts over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot info@aerts.eu voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) www.aerts.eu behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op www.aerts.eu.

8. SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen (België).


PRIVACY & COOKIE BELEID

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Om de verzamelde gegevens veilig te bewaren neemt Webservice Aerts de nodige maatregelingen om uw gegevens te beschermen. Via deze verklaring geven we u heldere en transparante informatie over de verzamelde gegevens, hoe deze zullen worden gebruikt en met wie de informatie eventueel gedeeld wordt.

Deze privacyverklaring dient samen met onze gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid gezien worden. Webservice Aerts zal regelmatig haar Privacyverklaring aanpassen en de meest recente versie online beschikbaar stellen via https://aerts.eu/algemene-voorwaarden/

Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 22/01/2021.

1. CONTACTGEGEVENS EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Webservice Aerts, gevestigd te Graaf Cornetstraat 62, 1981 Hofstade, België, geregistreerd in KBO onder nummer BE 0515916571 welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:

· Webservice Aerts

· Golf & More

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Uw gegevens kunnen binnen Webservice Aerts door verschillende afdelingen behandeld worden, dit naargelang de vooropgestelde doelstelling (bv. boekhoud-, marketing- of salesafdeling). Voor sommige aspecten van de dienstverlening werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Webservice Aerts zelf. Wij zien erop toe dat deze partijen uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Om de dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunnen uw gegevens uitzonderlijk ook gedeeld worden met externe verwerkers. Indien wij dit doen, zien we er op toe dat uw gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden.

Het is niet uitgesloten dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met internationale instellingen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u dan ook expliciete toestemming om uw gegevens met deze instellingen te delen. Uiteraard zorgen we ook hier dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de door ons vooropgestelde doelstellingen en dat gegevens niet op een onrechtmatige wijze gedeeld of verwerkt worden.

Ter bescherming van uw gegevens werd er binnen de organisatie een verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de zaakvoerder, Dhr. Aerts, zelfde adres als de onderneming, u kan contact met hem opnemen via het volgende e-mailadres: info@aerts.eu.

2. DOELSTELLING VAN DE VERWERKING EN RECHTSGRONDEN

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u als klant, leverancier of in een andere hoedanigheid contact heeft met de verschillende diensten van Webservice Aerts

Uw gegevens kunnen hierbij voor een aantal verschillende doeleinden verwerkt worden, waaronder:

· Aankoop/verkoop: van goederen en/of diensten.

· Klantenbeheer: informeren van klanten, beheer van klanteninformatie met een CRM-systeem.

· Direct marketing: om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, evenementeninformatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties.

· Leveranciersbeheer: informatie vragen bij leveranciers, beheer van leveranciersinformatie

· (Financiële) administratie: het afhandelen van uw betalingen, om wettelijke verplichtingen na te komen.

Voor deze verwerkingen stellen wij de volgende rechtsgronden voorop:

· Toestemming: de toestemming zal vooral gebruikt worden in het kader van Direct Marketing. Om u via mail op de hoogte te kunnen houden over aanbiedingen en promoties hebben wij uw toestemming nodig.

In die gevallen waar uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, kan u deze toestemming op ieder moment intrekken. In dat geval zullen wij de verwerking dan ook stopzetten. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat, indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, bepaalde diensten niet verder kunnen verstrekken.

· Voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst: om de aangegane overeenkomsten tot een goed einde te brengen en een correcte dienstverlening te voorzien, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan uw contactgegevens en financiële gegevens.

· Wettelijke verplichting: in het kader van de toepasselijke wetgeving zijn wij onder bepaalde omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en voor een bepaalde periode te bewaren. Denk hierbij aan wettelijke verplichtingen in verband met facturatie.

· Gerechtvaardigd belang: in dat geval waarbij uw gegevens op een andere wijze worden verkregen dan aan de hand van de toestemming, verwerken wij de gegevens aan de hand van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Ons gerechtvaardigd belang heeft telkens betrekking op de optimalisatie van onze dienstverlening. Hierbij verwerken we niet meer gegevens dan puur noodzakelijk en respecteren we uw rechten op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

3. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bovenvermelde doeleinden. Hierbij gaan wij telkens enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doelstelling. Webservice Aerts verbindt zich er toe deze gegevens niet verder te gebruiken op een manier die strijdig is met deze doelstellingen of met deze privacyverklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

· Gewone categorieën van persoonsgegevens: in het kader van de vooropgestelde doelstellingen gaan wij gewone categorieën van persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.

· Gedragsgegevens: om bepaalde doelstellingen te bereiken gaan wij, in beperkte mate gedragsgegevens van onze klanten verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aankoopgedrag van klanten. Op deze manier vermijden we dat er e-mails gestuurd worden naar een doelgroep die totaal geen interesse heeft in bepaalde producten of diensten. 

· Financiële gegevens: voor een correcte facturatie is het noodzakelijk dat wij bepaalde financiële gegevens van onze klanten verwerken. Doorgaans gaat het om bedrijfsgegevens zoals SWIFT-code, BIC-code, banknaam en rekeningnummer. Maar zowel voor bedrijfsgegevens als financiële gegevens met betrekking tot natuurlijke personen, verlenen we deze gegevens een bijzondere bescherming.

De persoonsgegevens die voor u worden verwerkt, worden rechtstreeks bij u als betrokkene verkregen. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten kan het zijn dat er meer gegevens zullen worden opgevraagd. Wij verbinden ons er toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de ons vooropgestelde diensten. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Geeft u als betrokkene dergelijke persoonsgegevens zelf aan ons (als verwerkingsverantwoordelijke), gaan we uit van een expliciete toestemming deze te mogen verwerken.

4. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Om uw persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen, neemt Webservice Aerts alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen, met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u hiervan persoonlijk verwittigd door de in de wet voorziene omstandigheden.

5. GEGEVENS INKIJKEN, CORRIGEREN OF LATEN VERWIJDEREN

Zoals wettelijk voorgeschreven heeft u recht op toegang tot uw gegevens. U kan ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke gegevenscategorieën we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen via e-mail naar info@aerts.eu. Uw aanvraag zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst en mits alle vereiste informatie te hebben ontvangen, worden beantwoord. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Ook hiervoor kan u steeds contact opnemen via mail. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijke vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Daar bepaalde gegevens wettelijk verplicht zijn voor een specifieke periode bij te houden, kunnen niet alle gevraagde gegevens altijd verwijderd worden.

Om gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons iedere wijziging te melden.

6. MARKETING AUTOMATION

Webservice Aerts maakt gebruik van marketing automation. In dit kader worden gegevens bijgehouden van welke pagina’s er op onze website worden bezocht, en naar welke artikels er wordt gekeken. In dit verband zal enkel het IP adres van de bezoeker geregistreerd worden. Deze verwerking zal plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. De gegevens die op deze manier zullen niet verder gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens.

Marketing cookies worden pas geïnstalleerd van zodra de bezoeker hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Verdere gegevens gaan pas gekoppeld worden van zodra de bezoeker zijn/haar gegevens ook invult op één van de invulformulieren op onze website. Op basis van deze dubbele toestemming proberen wij de rechten en vrijheden van onze bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.

Deze cookies worden voor een periode van 1 jaar geïnstalleerd, nadat de bezoeker zijn/haar toestemming heeft gegeven. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de door ons vooropgestelde doelstelling.

8. BEWAARTERMIJN

Gegevens van klanten, leveranciers en andere betrokken worden niet langer bewaard dan nodig. We toetsen hierbij de noodzakelijkheid af en houden rekening met de wettelijke verplichtingen waaraan Webservice Aerts wordt onderworpen.

Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn en bewaken we het gebruik van deze persoonsgegevens in onze verwerkingsprocessen.

9. VRAGEN

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u uw gegevens wijzigen? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@aerts.eu.

Bent u niet tevreden over het verkregen antwoord? Dan kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens hiervan vindt u op hun website.

COOKIEVERKLARING

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door Webservice Aerts, gevestigd te Graaf Cornetstraat 62, 1981 Hofstade, geregistreerd in de KBO onder nummer BE0515916571, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:

· Webservice Aerts

· Golf & More

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze raadplegen op https://aerts.eu/algemene-voorwaarden/.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_ga

Statistisch

Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.

24 maanden

_gid

Statistisch

Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.

24 uur

_gcl

Statistisch

Registratie van conversies door Google Adwords

30 dagen

cookieconsent_status

Functioneel

Identificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen.

12 maanden

_cfduid

Marketing

Cookie van ActiveCampaign om gebruiker anoniem te taggen.

365 dagen

cd_pubnub_visitor

Functioneel

Live chat

Sessie

site_visit_time

Functioneel

Live chat

Sessie

visit_count

Functioneel

Live chat

Sessie

c_user

Marketing

Registratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden.

3 maanden

Fr

Marketing

Cookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden.

3 maanden

BizoID

Marketing

Cookie gebruikt door LinkedIn

179 dagen

UserMatchHistory

Marketing

Cookie gebruikt door LinkedIn

179 dagen

IDE

Marketing

Verzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens.

354 dagen

NID

Marketing

Registratie van uniek ID voor gerichte advertenties

6 maanden

prism

Marketing

Cookie gebruikt door ActiveCampaign.

30 dagen

SL_C_23361dd035530

Statistisch

Cookie van Smartlook om geanonimiseerde kwalitatieve data te verzamelen

365 dagen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden.

· Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

· Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

· Edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

· Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

· Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

· Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.

· Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.

· Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.

· Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.

· Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.

· Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.

· Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.

ONZE CONTACTINFORMATIE:

· E-mailadres: info@aerts.eu

· Adres: Webservice Aerts, Graaf Cornetstraat 62, 1981 Hofstade

GDPR in het kort 

 • 1 Dataregister
  • 1 Fysieke opslag en toegang
   Verzamelde data met persoonsgegevens wordt enkel bewaard in onze eigen locaties en in de datacenters van onze leveranciers.
   Enkel leveranciers die voldoen aan de GDRP-wetgeving worden gebruikt om onze data op te slaan.
   Fysieke toegang tot de servers waar de data is opgeslagen is dus gereglementeerd en gecontroleerd in de ISO/ISEA-procedures van onze leveranciers, aangevuld met ons eigen personeel.
  • 2 Softwarematige opslag en toegang
   De data is opgeslagen in databases. De servers waar deze databases opgeslagen wordt zijn beveiligd volgens de richtlijnen in 1.2.1.
   Beveiliging van transport, opslag en toegang gebeurd volgens richtlijnen wat algemeen als veilig wordt omschreven.
   De klant kan alle voor privacy in aanmerking komende data raadplegen op onze websites m.b.v. login en paswoord, deze data kan ook ingezien worden door medewerkers van de provider met een van de volgende bevoegdheden: zaakvoerder, senior-accountancy, senior netwerkbeheerder of helpdesk.
   • 2.1 Software beveiliging servers.
    De servers waar persoonsdata is opgeslagen zijn fysiek gescheiden van servers waar klanten eigen software op kunnen draaien.
    Shell-toegang is enkel mogelijk door personeel van de provider vanuit interne-IP’s en aparte poorten. Bewaking van alle toegangen wordt gemonitord door specifieke software.
    Alle software word periodiek ge-update. Netwerkbeheerders volgen diverse fora/nieuwsbrieven om snel te kunnen reageren bij dringende updates.
    Klanten kunnen enkel shell-toegang krijgen tot hun eigen (virtuele) servers.
  • 3 Aanpassingen gegevens
   De gegevens kunnen door de klant worden gewijzigd, uitgezonderd gegevens-wijzigingen die gebruikt worden door andere diensten (bijv. domeinnaam-registratie) en daarvoor aparte procedures moeten volgen.
   Wijziging van gegevens door medewerkers van de provider gebeurt enkel i.o.m. de klant.
  • 4 Bewaartermijnen van gegevens.
   Persoonsdata van niet meer actieve diensten wordt definitief verwijderd 3 tot 12 maanden na stopzetting van de diensten, uitgezonderd externe regels.
   Externe regels (Fiscus, Overheden, TLD-registry) kunnen ervoor zorgen dat persoonsdata langer bewaard blijft. Zo wordt data voor facturatie tot 10 jaar bewaard.
  • 5 Uitwisseling van gegevens.
   Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de diensten die de klant wilt. Bij registratie van domeinnamen wordt deze data dan ook doorgegeven aan de bevoegde leveranciers.
   De klant kan op onze websites zien welke gegevens doorgegeven worden aan deze leveranciers.
   De data wordt voor andere doeleinden niet gebruikt door ons, alsook niet doorgegeven aan andere partijen.
 • 2 Incidenten
  • 1 Incidenten waarbij zo goed als zeker geen persoonsdata van ons is gelekt.
   Meestal betreft het hier een bug in software.
   Hierbij wordt een intern onderzoek geleid door een senior netwerkbeheerder die de oorzaak tracht te achterhalen, en de desbetreffende software-leverancier hiervan op de hoogte brengt.
   Klanten die mogelijk hierdoor getroffen zijn worden op de hoogte gebrachte via de gebruikelijke kanalen.
  • 2 Incidenten waarbij persoonsdata van ons (mogelijk) gelekt is.
   Een senior netwerkbeheerder doet hierbij aangifte bij de lokale overheden binnen de 72 uur.
   Alle mogelijk getroffen klanten worden hiervan op de hoogte gebracht.
  • 3 Incidenten op door ons beheerde servers.
   Een senior netwerkbeheerder zal de dienst(en) waarvan wij vermoeden dat ze gecompromitteerd zijn direct stoppen, en de getroffen klant(en) op de hoogte brengen.
   Indien het incident op server-niveau gebeurd is zal de netwerkbeheerder binnen de 72 uur aangifte doen bij de lokale overheden.
   Indien het incident op website of lager niveau is gebeurd en er persoonlijke data is gelekt, zal de klant deze aangifte moeten doen. Wij zullen hem natuurlijk bijstaan met alle mogelijke resources (logfiles).
 • 3 Overige
  • 1 Review
   Dit document zal jaarlijks gereviseerd worden voor de jaarvergadering PI-Group

 

 

Bovenstaande voorwaarden werden het laatst aangepast op 21/01/2021